อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก

วันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก
ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีวิทยากร ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ ดร.ปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
และนางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษา มาให้การอบรม
 
Visitors: 10,833