อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567

อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567

วันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2567
กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี จัดอบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2567 ให้แก่ผู้บริหารและครู เพื่อร่วมพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และเป็นแนวทางจัดทำการเขียนรายงานการประเมินเตนเองของสถานศึกษา (SAR) จาก ผอ. ศรีจิตต์ ขวัญแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก 2 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

Visitors: 11,987