ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวรจนา วรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมกับ รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ท่านดังนี้
๑. นางสาวปัณชดา ไชยมงคล
๒. นางสาวอัญชลี เครือบุญ
๓. นางกรองแก้ว ขุมเพ็ชร์
๔. นางจิราพร น้อยปานะ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด
และเป็นไปตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
Visitors: 11,989