ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี

                     ในปี พ.ศ. 2543 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี นำร่องทดลองจัดการศึกษาให้กับบุคคลออทิสติก รูปแบบโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
โดยใช้โรงเรียนวัดหน่อพุทธางกูร (สุวรรณวรคุณ)ให้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในช่วงพฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนนำร่องทดลองจัดการศึกษาให้กับบุคคลออทิสติก รูปแบบโรงเรียนเฉพาะความพิการ  โรงเรียนวัดหน่อพุทธางกูร (สุวรรณวรคุณ) ได้ย้ายสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนด้วยอาคารชำรุดและไม่ปลอดภัย หลังจากย้ายบุคคลออทิสติก เข้ามาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบปัญหาเกิดขึ้น คือ   ขาดแคลนห้องเรียน  หอนอน โรงอาหารห้องน้ำ ห้องส้วม แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ  อยู่กันอย่างแออัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างและพัฒนาสถานศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก ที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนเรียนร่วมได้

2. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติกได้รับบริการทางการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพเหมาะสมและทั่วถึง

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกให้มีความสามารถ ในการช่วยเหลือดูแลตนเอง มีความรู้และทักษะพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได

 

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook 

Visitors: 11,991