ฉบับที่ 26/2567 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาการศึกษาพิเศษ ระหว่างโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี และสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาการศึกษาพิเศษ

ระหว่างโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี และสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567

โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU)

เพื่อการพัฒนาการศึกษาพิเศษ ระหว่างโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี และสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย

เพื่อร่วมกันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนรวมถึงครูผู้สอนนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนออทิสติกทั่วประเทศ 

ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก 2 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook 

Visitors: 11,989