ฉบับที่ 23/2567 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี

วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2567
ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี ด้วยการวิเคราะห์ SWOT analysis เพื่อร่วมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของโรงเรียน พร้อมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์หลักของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้อำนวยการทวีรัตน์ ปานน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก 2 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
Visitors: 11,991