การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนเด็กออทิสติก ระดับชำนาญ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนเด็กออทิสติก ระดับชำนาญ

กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนเด็กออทิสติก

ระดับชํานาญ ให้แก่ผู้บริหาร คณะครู ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร

นายกสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตรง

ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก 2 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี


ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook 

Visitors: 11,991